Total Media News

Ordonanță de urgență privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor PDF Imprimare
Sâmbătă, 18 Decembrie 2021 10:26

 

     

                                                              

GUVERNUL ROMÂNIEI
O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă


    privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022,
precum și pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență


  Având în vedere prevederile Programului de guvernare 2021—2024 referitoare la adoptarea, în anul 2022, a măsurii  privind acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii și beneficiari de drepturi prevăzute delegi cu  caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 lei,
luând în considerare că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca măsura propusă să fie aprobată prin act  normativ,  ținând cont că ajutorul financiar reglementat de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetul de stat, adoptarea  acestei măsuri pentru anul 2022 fiind necesară pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2022,  ținând seama de necesitatea de a îmbunătăți sistemul de protecție socială în concordanță cu prioritățile naționale, astfel  încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre
beneficiarii sistemului public de pensii, pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică  și socială din România,   ținând seama de faptul că politica bugetară trebuie să respecte anumite constrângeri în ceea ce privește deficitul bugetar  și să fie în deplin acord cu noile modificări legislative,  luând în considerare că măsura de protecție socială propusă are consecințe pozitive pentru beneficiarii sistemului public  de pensii din România, fiind menită să vină în sprijinul populației, prin acordarea unui ajutor pensionarilor sistemului public de  pensii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 lei,  având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită  beneficiarilor un trai decent, se impune luarea unor măsuri de natură a îmbunătăți sistemul de protecție socială, astfel încâtsă fie  încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile.

 


Luând în considerare că măsurile dispuse în prezenta ordonanță de urgență au menirea de a evita excluderea socială a  unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, respectiv beneficiarii unor drepturi prevăzute de legi cu caracter special care  reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și de asigurare a unui venit minim de  subzistență, raportat la situația economică și socială din România,   ținând seama de faptul că măsurile dispuse se adresează unei categorii speciale de persoane, constituită din beneficiari  ai sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizareasocială  și sărăcia,
având în vedere că măsurile luate în ceea ce privește creșterea veniturilor populației au impact asupra acordării ajutorului  pentru încălzirea locuinței, existând riscul ca toți cei peste 1 milion de pensionari care în prezent beneficiază de acest drept să fie  excluși din categoria consumatorilor vulnerabili, și, în situația ajutorului pentru combustibili, să returneze sumele primite, efectul majorărilor acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019  privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009  privind instituirea pensiei sociale minime garantate, precum și al sprijinului propus a se acorda prin prezenta ordonanță de urgență  s-ar diminua considerabil, persoanele aflate în această situație menținându-se în riscul de excluziune socială, ca urmare a creșterii  prețului atât la utilități, cât și la produsele alimentare și nonalimentare,  ținând cont de faptul că din analiza solicitărilor transmise la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru  acordarea stimulentului de risc prevăzut de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri  de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că acestea nu sunt complete și nu respectă întru totul cerințele prevăzute de lege, pentru remedierea deficiențelor și asigurarea plății stimulentului de risc fiind necesară prelungirea termenului de aplicare și în anul 2022 pentru a asigura acordarea acestui drept pentru personal ul izolat preventiv la locul de muncă din centrele rezidențiale destinate categoriilor vulnerabile,  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare  a căror reglementare nu poate fi amânată,


în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1201/17.XII.2021 5
Art. 1 — (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în valoare de 1.200 lei pensionarilor sistemului   public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de  pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu
1.000 lei.
(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înțelege:
a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate  sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021;

c) venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter  special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele  teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;
d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari  acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009  privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari,  aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările  ulterioare.
Art. 2. — (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un  ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și  beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special,   lătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale,  ale căror venituri au valori cuprinse între 1.001—1.600 lei
inclusiv.
(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înțelege:
a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii,  aferente lunii ianuarie 2022;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter  special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele   teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale.
(3) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se calculează ca   diferență între valoarea de 2.200 lei și veniturile de la alin. (2) cumulate.
Art. 3. — Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și
art. 2 alin. (1) se plătesc, din oficiu, în luna ianuarie 2022, odată  cu drepturile de pensie aferente acestei luni, prin casele  teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale și se suportă din  bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității  Sociale sau al caselor de pensii sectoriale, după caz.
Art. 4. — Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și  art. 2 alin. (1) se acordă pensionarilor sistemului public de pensii  și beneficiarilor de drepturi acordate în baza legilor cu caracter
special din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de  pensii sectoriale, ale căror drepturi sunt cuvenite sau aflate în   plată în luna ianuarie 2022.
Art. 5. — Ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanță   de urgență se acordă pensionarilor sistemului public de pensii și   beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special  din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii   sectoriale, care au domiciliul în România sau care fac dovada că
locuiesc în România în luna ianuarie 2022.
Art. 6. — Casele de pensii sectoriale vor pune la dispoziția  Casei Naționale de Pensii Publice toate informațiile necesare   solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei  ordonanțe de urgență, în termen de o zi de la data solicitării.
Art. 7. — Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și  art. 2 alin. (1) nu se consideră venit în înțelesul art. 8 alin. (1) din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
și completările ulterioare, și nu se iau în calcul la stabilirea  drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim   garantat, cu modificările și completările ulterioare, Legea  nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea
nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială  pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Art. 8. — (1) Pentru perioada rămasă din sezonul rece  1 noiembrie 2021—31 martie 2022, majorările prevăzute de  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru  modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul  public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea   pensiei sociale minime garantate nu se iau în considerare la  acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și suplimentului  pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind  măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie.
(2) Pentru persoanele care beneficiază de majorările  prevăzute la alin. (1) ale căror drepturi de ajutor pentru încălzirea  locuinței și supliment pentru energie prevăzute de Legea  nr. 226/2021 au fost stabilite până la 31 decembrie 2021, acestea  se mențin în plată la același nivel până la 31 martie 2022.
Art. 9. — La articolul 7 din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin   decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii  coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din  7 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea  nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare,  alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(10) Plata sumelor prevăzute la alin. (6) se efectuează de  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale după verificarea  îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (5) și (8).”


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1201/17.XII.20216


PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ


Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi


Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode


p. Ministrul apărării naționale,
Simona Cojocaru,
secretar de stat


Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2021
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Total Media News Servicii