Total Media News

HG nr. 11/09.01.2013 PDF Imprimare
Miercuri, 10 Mai 2017 16:07
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 42/19.I.2013
9
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ord
onanța
de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și
pentru
modificarea unor acte normative,
Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art.1. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează
și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului,
având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și
politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în
municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, și își
desfășoară o parte din activitatea specifică și în str. Eremia
Grigorescu nr. 26, sectorul 1.
CAPITOLUL II
Principalele atribuții ale Ministerului Tineretului
și Sportului
Art. 2. — (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale
generale, Ministerul Tineretului și Sportului exercită următoarele
atribuții cu caracter general:
a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a
Programului de guvernare în domeniile tineretului și sportului;
fundamentează și propune Guvernului politici în domeniile
tineretului și sportului;
b) inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de
acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a
politicilor în domeniile tineretului și sportului;
c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau
privată a statului încredințate, potrivit prevederilor legale pentru
desfășurarea activității aferente domeniilor de tineret și sport,
prin unitățile din subordine;
d) asigură, în numele statului român, în condițiile legii,
reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile
tineretului și sportului;
e) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și
a celorlalte acte normative din domeniile tineretului și sportului;
f) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate
ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației
publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de
drept public sau privat, române ori străine;
g) asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile
sale de activitate, precum și promovarea de noi acorduri.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește orice alte
atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind
politicile în domeniile tineretului și sportului.
Art. 3. — (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în
domeniul activității de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului
are următoarele atribuții specifice:
a) aplică politica guvernamentală pentru tineret;
b) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și
prognoze privind problemele tineretului, în colaborare cu
persoane juridice ori fizice autorizate;
c) colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal
constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în
programele sale;
d) elaborează programe în scopul finanțării acțiunilor proprii;
e) autorizează și avizează desfășurarea activităților din
bazele proprii;
f) stabilește contacte la nivel internațional cu instituții și
organisme similare;
g) organizează activități de profil cu caracter național și
internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și
pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;
h) înființează centre de tineret noi prin amenajarea spațiilor
și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a
spațiilor aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa;
i) colaborează direct sau prin structurile specializate din
subordinea sa cu autoritățile publice centrale în domeniul
educației, cercetării, dezvoltării regionale, precum și cu alte
asemenea autorități, în domenii de interes comun;
j) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte
instituții în domeniul tineretului;
k) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și
prognoze privind problematica studențească;
l) elaborează și implementează planul de reabilitare și de
extindere a centrelor de agrement;
m) asigură organizarea și administrarea centrelor de
agrement;
n) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al
centrelor de agrement și metodologia privind repartizarea
locurilor în taberele studențești;
o) elaborează și implementează planul de extindere și
dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților;
p) coordonează și monitorizează buna desfășurare a
activităților specifice caselor de cultură ale studenților și ale
Complexului Cultural-Sportiv Studențesc „Tei” din București;
q) elaborează și derulează proiecte și programe naționale și
internaționale în interesul studenților;
r) acordă asistență de specialitate studenților și structurilor
asociative studențești în vederea elaborării unor proiecte și
programe care au obiective privind impulsionarea participării
studenților, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea
acestora în actul decizional, stimularea creativității studenților,
promovarea mobilității studenților în spațiul european și
atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la
marginalizare și excludere socială;
s) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională
a studenților și a tinerilor;
ș) editează, produce și difuzează materiale de specialitate,
cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și
structurilor asociative studențești implicate în activitatea de
tineret;
t) organizează direct sau prin instituțiile din subordine
activități de agrement, tabere sociale și tematice pentru copii,
studenți și tineri;
ț) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice și
fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și
tineri;
u) organizează evenimente în vederea promovării programelor
de tineret.
(2) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din veniturile
realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din
donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la
bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor legale în
vigoare.
Art. 4. — În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în
domeniul absorbției fondurilor europene, Ministerul Tineretului
și Sportului are următoarele atribuții specifice:
a) asigură absorbția fondurilor europene în domeniul
tineretului și sportului;
b) accesează fonduri structurale destinate susținerii politicilor
de coeziune în domeniul tineretului și sportului, cu respectarea
metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau
partener;
c) gestionează fonduri publice și fonduri atrase de la
organisme finanțatoare interne sau internaționale, pe care le
alocă susținerii inițiativelor tinerilor și ale structurilor
neguvernamentale de și pentru tineret, conform legislației
specifice;
d) conlucrează cu Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în
vederea finalizării programului „Youth in Action”.
Art. 5. — (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în
domeniul sportului, Ministerul Tineretului și Sportului
îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 18 din Legea educației
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (1), Ministerul
Tineretului și Sportului îndeplinește și următoarele atribuții:
a) organizează activități sportive și evenimente în vederea
promovării programelor de sport;
b) recunoaște existența și practicarea oficială a unei noi
ramuri de sport pe teritoriul României;
c) asigură implementarea politicilor Guvernului și ale Uniunii
Europene cu privire la dezvoltarea durabilă și armonioasă a
copiilor și tinerilor;
d) realizează strategia națională de sport și educație fizică
cu scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației României;
e) gestionează fonduri publice și fonduri atrase (interne sau
internaționale) pe care le alocă susținerii proiectelor de
dezvoltare a federațiilor sportive naționale, pe ramură de sport;
f) stabilește politicile și strategiile naționale în conformitate
cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acțiuni,
măsuri de monitorizare și evaluare a impactului proiectelor care
vor fi utilizate de federațiile sportive naționale, precum și de
cluburile sportive din România.
CAPITOLUL III
Structura organizatorică și conducerea
Ministerului Tineretului și Sportului
Art. 6. — (1) Structura organizatorică a Ministerului
Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1),
prin ordin al ministrului tineretului și sportului se pot organiza
servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, potrivit
legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
(3) Personalul Ministerului Tineretului și Sportului este
compus din demnitari și înalți funcționari publici, funcționari
publici cu funcții publice generale sau specifice, și din personal
contractual.
(4) În cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și al unităților
subordonate se pot înființa unități de management pentru
implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă,
conduse de către un șef de birou, conform legislației în vigoare,
cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și
regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de
management se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și
sportului.
(6) Ministrul tineretului și sportului numește personalul
unităților de management, în condițiile legii, și stabilește
competențele șefului de birou.
Art. 7. — (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul
propriu al Ministerului Tineretului și Sportului este de 202,
exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
(2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment
din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 se
stabilește prin ordin al ministrului tineretului și sportului, în
condițiile legii.
(3) Atribuțiile compartimentelor din cadrul aparatului propriu
al Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc în conformitate
cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin
regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al
ministrului tineretului și sportului.
(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se
stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.
(5) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului
Tineretului și Sportului se aprobă prin ordin al ministrului
tineretului și sportului.
(6) Încadrarea și salarizarea personalului se fac potrivit
prevederilor legale.
Art. 8. — (1) Conducerea Ministerului Tineretului și Sportului
este exercitată de către ministru.
(2) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, potrivit legii,
funcția de ordonator principal de credite.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ministrul
tineretului și sportului reprezintă ministerul în raporturile cu
celelalte autorități publice, cu alte persoane juridice, cu
persoane fizice, precum și cu organisme și organizații din țară și
din străinătate.
(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul tineretului și
sportului emite ordine și instrucțiuni.
Art. 9. — (1) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, în
domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale
prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 42/19.I.2013
10
(2) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește și alte atribuții
specifice, stabilite prin alte acte normative.
(3) Ministrul tineretului și sportului numește și eliberează din
funcție, în condițiile legii, personalul din cadrul aparatului propriu
al ministerului.
Art. 10. — (1) Ministrul tineretului și sportului este ajutat în
activitatea de conducere de 2 secretari de stat și un subsecretar
de stat numiți prin decizie a prim-ministrului.
(2) Funcțiile de ministru, secretar de stat și subsecretar de
stat sunt funcții de demnitate publică, potrivit legii.
(3) Secretarii de stat și subsecretarul de stat îndeplinesc
atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
Art. 11. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului are un
secretar general și 2 secretari generali adjuncți, înalți funcționari
publici, numiți în condițiile legii.
(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți
îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu
modificările și completările ulterioare, de regulamentul de
organizare și funcționare și coordonează activitățile delegate
prin ordin al ministrului tineretului și sportului, acționând pentru
ducerea la îndeplinire a acestora, cu respectarea
reglementărilor legale în vigoare.
Art. 12. — (1) Pe lângă ministrul tineretului și sportului
funcționează, ca organ consultativ, Consiliul Național pentru
Tineret și Consiliul Național pentru Sport. Componența și
regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului
Național pentru Tineret și ale Consiliului Național pentru Sport se
aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(2) Consiliul Național pentru Tineret și Consiliul Național
pentru Sport se întrunesc, la cererea ministrului tineretului și
sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea
specifică.
Art. 13. — (1) Pe lângă ministrul tineretului și sportului
funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale
Colegiul ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului
și sportului.
(2) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului
tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind
activitatea specifică.
(3) Ministrul tineretului și sportului este președintele
Colegiului ministerului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui
se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de
ministrul tineretului și sportului.
Art. 14. — La nivelul Ministerului Tineretului și Sportului pot
funcționa și alte consilii consultative pe probleme de tineret și
sport. Înființarea, desființarea, competențele și componența
acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și
sportului.
Art. 15. — Prin ordin, ministrul tineretului și sportului poate
delega unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat,
subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de
acesta, în condițiile legii.
Art. 16. — Conducătorii instituțiilor publice aflate în
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului sunt numiți și
eliberați din funcție de către ministrul tineretului și sportului, cu
respectarea condițiilor legale.
CAPITOLUL IV
Unitățile care funcționează în subordinea
Ministerului Tineretului și Sportului
Art. 17. — (1) Unitățile care funcționează în subordinea
Ministerului Tineretului și Sportului și sursele de finanțare ale
acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Numărul maxim de posturi pentru unitățile subordonate
ministerului este de 3.300.
(3) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura
organizatorică și statele de funcții pentru instituțiile din
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzute în
anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și
sportului.
(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile instituțiilor subordonate
Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se
stabilesc prin regulamentul-cadru de organizare și funcționare,
aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului. În termen
de 30 de zile calendaristice de la data comunicării
regulamentului-cadru, conducătorii unităților subordonate au
obligația de a elabora și adopta propriul regulament de
organizare și funcționare, în condițiile și limitele stabilite de
regulamentul-cadru.
Art. 18. — (1) Direcțiile județene pentru sport și tineret,
respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului
București, se organizează și funcționează ca servicii publice
deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu
personalitate juridică.
(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv
Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București sunt
finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul
de stat.
Art. 19. — Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv
Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București,
îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor
județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport
și Tineret a Municipiului București, precum și alte atribuții
stabilite prin acte normative specifice activității de tineret și sport.
Art. 20. — Casele de cultură ale studenților și Complexul
Cultural-Sportiv Studențesc „Tei” sunt instituții publice ale
Ministerului Tineretului și Sportului și îndeplinesc atribuțiile
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind
organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și
a Complexului Cultural-Sportiv Studențesc „Tei”.
Art. 21. — Cluburile sportive, persoane juridice de drept
public ale Ministerului Tineretului și Sportului, sunt instituții
publice, care au ca obiect de activitate:
a) realizarea performanțelor sportive, selecția, pregătirea și
participarea la competiții sportive interne și internaționale;
b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea
violenței și dopajului în activitatea sportivă;
c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu
statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale;
f) alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de
activitate, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 22. — Complexele sportive naționale sunt instituții
publice, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului
Tineretului și Sportului. Obiectul de activitate al acestora constă
în administrarea bazelor sportive de interes național și
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 42/19.I.2013
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 42/19.I.2013
12
internațional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale
și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive la nivel
național și internațional.
Art. 23. — Centrul Național de Formare și Perfecționare a
Antrenorilor este instituție publică, cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în
municipiul București, bd. Basarabia nr. 37—39, sectorul 2, și are
ca obiect de activitate formarea, promovarea și perfecționarea
antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în
conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții
legale în vigoare.
Art. 24. — Institutul Național de Cercetare pentru Sport,
instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul
București, bd. Basarabia nr. 37—39, sectorul 2, se organizează
și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 25. — Muzeul Sportului este instituție publică cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și
Sportului, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Mărăști
nr. 20 A, sectorul 1, și are ca obiect de activitate achiziționarea,
conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din
domeniul educației fizice și sportului.
Art. 26. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului și toate
unitățile aflate în subordinea acestuia pot închiria bunurile
imobile pentru necesități proprii și pot închiria, la rândul lor,
bunurile imobile unor operatori economici sau pot da în folosința
gratuită a altor instituții de utilitate publică spații situate în
imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își
desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile
legii, cu păstrarea destinației acestora.
(2) Închirierea bunurilor imobile se va face potrivit unei
proceduri stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului,
în condițiile legii.
(3) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la
alin. (1), respectiv veniturile realizate din închirieri de către
instituțiile subordonate se vor reține și gestiona conform
prevederilor legale în vigoare; aceste venituri pot fi utilizate și
pentru modernizarea imobilelor respective, conform actelor
normative în vigoare.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 27. — Ministerul Tineretului și Sportului are în dotare un
parc auto, potrivit dispozițiilor legale.
Art. 28. — Achizițiile publice din veniturile proprii Ministerului
Tineretului și Sportului care fac obiectul de activitate al
Ministerului Tineretului și Sportului se realizează cu respectarea
prevederilor legale în vigoare de către aparatul central, prin
direcțiile de specialitate.
Art. 29. — Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat
și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al
ministrului tineretului și sportului în termen de maximum 45 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu
respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil
fiecărei categorii de personal.
Art. 30. — Ministerul Tineretului și Sportului va prelua toate
drepturile și obligațiile Autorității Naționale pentru Sport și
Tineret, inclusiv personalul, cu menținerea drepturilor salariale
deținute, și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau,
după caz, în proprietatea acesteia, potrivit prevederilor art. 29.
Art. 31. — (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului și
sportului se aprobă Procedura-cadru de închiriere și
concesionare a bazei materiale destinate activității de educație
fizică și sport și pentru activitatea de tineret, inclusiv a terenurilor
aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și
pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere, în condițiile
legii.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului și sportului
se aprobă Procedura-cadru de închiriere a bunurilor imobile din
domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului
Tineretului și Sportului și pentru aprobarea contractului-cadru
de închiriere.
Art. 32. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și
Tineret, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Art. 33. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul tineretului și sportului,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Legislatie HG nr. 11/09.01.2013